Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody, nie gwarantujemy pełnej funkcjonalności strony
Prawa i obowiązki

 

Uczeń ma obowiązek:

1.Znać i przestrzegać Statut Szkoły Podstawowej w Radomyśli.
2.Przestrzegać ustaleń władz szkolnych i wszelkich przepisów wydanych przez radę samorządu uczniowskiego.
3.Wykonywać polecenia nauczycieli i personelu administracyjno-obsługowego szkoły oraz uczniów pełniących określone funkcje porządkowe.
4.Regularnie i punktualnie przychodzić na zajęcia szkolne.
5.Usprawiedliwiać każdą nieobecność i spóźnienie.
6.Brać aktywny udział w lekcjach i innych zajęciach szkolnych.
7.Kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej, przeciwdziałać przejawom brutalności i wulgarności.
8.Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, zachowywać ciszę i porządek na korytarzach.
9.Utrzymywać w porządku i poszanowaniu przybory, narzędzia, sprzęt szkolny.
10.Posiadać poczucie odpowiedzialności moralnej za własne czyny.
11.Pokryć straty w formie wskazanej przez nauczyciela za zniszczenie lub zagubienie pomocy naukowych, sprzętu sportowego lub innego sprzętu szkolnego oraz materiałów bibliotecznych.
12.Reagować na wszelkie przejawy nieodpowiedzialności i lekceważenia obowiązków ucznia przez społeczność uczniowską.
13.Dbać o czystość i higienę osobistą, prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz estetykę swego wyglądu. W ubraniu i uczesaniu zachowac styl godny ucznia, szczególnie przy reprezentowaniu szkoły na zewnątrz.
14.Współdziałać w utrzymaniu porządku, czystości i estetycznego wyglądu pomieszczeń i otoczenia szkoły
15.Szanować symbole narodowe, dbać o honor szkoły i współuczestniczyć w tworzeniu jej autorytetu.
16.Szanować zieleń i dbać o ochronę naturalnego środowiska.
17.Wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów.
18.Mieć szacunek do każdego człowieka.
19.Być koleżenskim i uczynnym wobec innych uczniów, pomagać kolegom w nauce, kształtować przyjazne stosunki w klasie i szkole, otaczać opieką młodszych i słabszych, bronią skrzywdzonych.

Uczeń ma prawo do:


1.pełnej podmiotowości ze strony wszystkich pracowników
2.właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
3.opieki wychowawczej i warunków zapewniających mu bezpieczeństwo i ochroną przed wszelkimi formami przemocy fizycznej będą psychicznej oraz do ochrony i poszanowania jego godności, 
4.wolności sumienia i wyznania 
5.swobodnego wyrażania swoich poglądów – jeżli nie narusza tym dobra innych osób
6.korzystania z opieki socjalnej i materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
7.znajomości dokumentów prawa szkolnego bezpośrednio go dotyczących i korzystania z zawartych w nich praw (Statut, WSO, regulaminy), 
8.wypoczynku podczas przerw, 
9.znajomości celu lekcji, swoich zadań lekcyjnych; do jasnego, zrozumiałego dla niego przekazu treści lekcji oraz zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji,
10.zwrócenia się o dodatkową pomoc do kolegów i nauczyciela w przypadku, gdy (z przyczyn od niego niezależnych) nie radzi sobie z opanowaniem materiału,
11.rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych 
12.zrzeszania się w suwerennych organizacjach młodzieąowych działających na terenie szkoły zgodnie z wymogami Statutu Szkoły,
13.uczestnictwa w działalnoąci Samorządu Uczniowskiego, pracy w jego komisjach, korzystania z jego pomocy w przypadkach tego wymagających,
14uzyskania informacji od nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawcy o przewidywanych ocenach semestralnych (rocznych) na miesiąc przed terminem ustalania ocen, 
15.przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego na zasadach określonych w WSO,
16.korzystania z poradnictwa psychologiczno – psychologicznego,
17.udziału w wycieczkach programowych organizowanych przez nauczyciela,
18.jawnej i obiektywnej oceny zachowania wg załączonego dokumentu: Kryteria Oceny Zachowania. 
19.sprawiedliwej i jawnej oceny.
20.bieżącej i jawnej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności.
21.znajomości oceny z prac pisemnych nie póżniej niż 14 dni od daty napisania pracy.
22.najwyżej 2 klasówek w tygodniu ( bez uwzględnienia przełożonych ), w tym jednej dziennie.
23.zwolnienia z zadań domowych w okresie ferii i przerw świątecznych.

 

Brak wydarzeń w kalendarzu
Czerwiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Login Form

My na mapie