Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody, nie gwarantujemy pełnej funkcjonalności strony
Regulamin

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. H. SIENKIEWICZA W rADOMYŚLI

 

REGULAMIN

Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej w Radomyśli

§1.

W Szkole Podstawowej w Radomyśli działalność prowadzi Samorząd Uczniowski.

§2.

Samorząd Uczniowski jest samorządną organizacją społeczności uczniowskiej posiadającą własną, koleżeńską władzę.

§3.

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

 1. Reprezentowanie przez swych przedstawicieli interesów i opinii uczniów przed radą pedagogiczną, dyrektorem szkoły, radą rodziców oraz personelem administracyjno - gospodarczym.
 2. Współudział w doskonaleniu działalności szkoły, ulepszaniu metod nauczania                    i wychowania sprzyjających wypełnianiu obowiązków szkolnych.
 3. Dopracowywaniu się autentycznego partnerstwa z wychowawcami, poprzez współtworzenie i rozwijanie mikrosystemu dydaktyczno - wychowawczego szkoły            a zwłaszcza własnej klasy.
 4. Pielęgnowanie i wzbogacanie tradycji szkoły i samorządu.
 5. Programowanie i organizowanie w czasie wolnym od nauki:

-          zajęć kulturalno-oświatowych

-          zajęć sportowo-turystycznych

-          zajęć naukowych.

 1. Pomoc w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
 1. Współgospodarowanie szkołą:

-          urządzanie pomieszczeń szkolnych i otoczenia

-          zgłaszanie propozycji i uwag pod adresem dyrektora szkoły i komitetu rodzicielskiego w sprawach związanych z wyposażeniem szkoły oraz poprawą warunków nauczania i wychowania.

 1. Rozstrzyganie sporów między uczniami.
 2. Zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami.
 3. Informowanie społeczności szkolnej o swych planach, poczynaniach i decyzjach.
 4.  Utrzymywanie stałego kontaktu ze społecznością szkolną, uwzględnianie postulatów i życzeń ogółu uczniów.

§4.

Samorząd Uczniowski uprawniony jest do :

-          udziału we wdrażaniu statutu szkoły

-          udziału w doskonaleniu i wdrażaniu regulaminu samorządu uczniowskiego

-          prowadzenia konkursów

-          organizowania apeli, dyżurów międzylekcyjnych, uroczystości i imprez

-          informacji na gazetkach szkolnych

-          wnioskowania /współdecydowania/ o przyznawaniu uczniom pomocy, w tym materialnej

-          zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród

-          wnoszenia uwag do opinii o uczniach

-          udzielania poręczeń za uczniów

-          udziału reprezentantów Samorządu Uczniowskiego w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

-          zgłaszania propozycji w sprawach związanych z funduszem Rady Rodziców, oraz współdecydowania o przeznaczeniu pieniędzy wypracowanych przez społeczność szkolną.

§5.

 1. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza.
 2. Najwyższą władzą samorządową w klasie jest zebranie uczniów klasy.
 3. Najwyższą władzą samorządową jest zebranie uczniów w Szkole Podstawowej.

§6.

1.      Reprezentantem interesów społeczności uczniowskiej oraz organem koordynującym pracę Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu Uczniowskiego (Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum).

2.      Każdemu wyborcy przysługuje tylko jeden głos.

3.      Głosować można tylko osobiście.

4.      Głosowanie jest tajne (załącznik 1).

5.      Liczbę członków Rady Samorządu Uczniowskiego ustala zebranie Samorządu Uczniowskiego.

§7.

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego:

-          ustala plan pracy

-          wytycza zadania dla rad klasowych

-          organizuje spotkania z przewodniczącymi i radami klasowymi

-          ma prawo do powołania rzecznika praw ucznia.

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego odpowiada przed Samorządem Uczniowskim.
 2. Rada może wybrać ze swego grona Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego.

§8.

 1. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego:

-          koordynuje pracę Rady

-          czuwa nad całością poczynań samorządowych uczniów

-          współpracuje z innymi organizacjami szkolnymi

-          prowadzi apele /uroczystości / szkolne

-          wytycza zadania dla członków Prezydium Rady

 1. Przewodniczący Rad Samorządowych klas mają za zadanie:

-          systematycznie utrzymywać łączność z Radą Samorządu Uczniowskiego

-          na bieżąco informować RSU o poczynaniach klasy

-          informować klasę o tematyce i ustaleniach podjętych na zebraniach RSU

-          angażować do prac samorządowych w klasie swoich kolegów i koleżanki

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego współpracuje z opiekunami – członkami rady pedagogicznej.
 2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wybierany jest spośród wszystkich członków rady pedagogicznej w wyborach tajnych (załącznik 1).
 3. Opiekunem samorządu klasowego jest wychowawca klasy.
 4. Zebrania, narady, spotkania, imprezy wynikające z działalności samorządu odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 5. Rada Samorządu Uczniowskiego / klasowego/ może nawiązać współpracę z radami

Samorządów Uczniowskiego / klasowych/ innych szkół.

 1. Kadencja RSU /klasowego/ trwa przez okres jednego roku szkolnego.
 2. Uczeń może pełnić funkcję pochodzącą z wyboru nie dłużej niż dwie kadencje.
 3. Opiekun może pełnić funkcję pochodzącą z wyboru najwyżej trzy kadencje.
 4. Zebranie uczniów szkoły może odwołać przewodniczącego i RSU przed upływie kadencji jeśli nie spełniają dobrze swoich zadań lub naruszają statut szkoły.
 5. Samorząd Uczniowski może posiadać własne fundusze, które mogą pochodzić ze środków przekazanych przez komitet rodzicielski z organizowanych imprez i akcji zarobkowych oraz innych.

§9.

Do obowiązków Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców należy:

 1. Udzielanie pomocy w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły oraz rodziców.
 2. Zapoznawanie społeczności szkolnej z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja wymaga aktywności i inicjatywy uczniów.
 3. Informowanie społeczności szkolnej o sprawach wychowawczych i problemach szkoły /udział dyrektora i rady pedagogicznej w spotkaniach z młodzieżą/.
 4. Stwarzanie korzystnych warunków materialnych i organizacyjnych do działalności Samorządu Uczniowskiego.
 5. Udzielanie pomocy fachowej.
 6. Dyrektor szkoły może zawiesić uchwałę i inne postanowienie Samorządu Uczniowskiego sprzecznego z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.
Brak wydarzeń w kalendarzu
Czerwiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Login Form

My na mapie