Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody, nie gwarantujemy pełnej funkcjonalności strony
Koncepcja pracy szkoły

OFERTA NA STANOWISKO DYREKTORA

ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W RADOMYŚLI

 

mgr Beata Katarzyna Wiszniewska

 

Spis treści:

 

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły.
 2. Poświadczona kopia dowodu osobistego.
 3. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.
 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy .
 5. Dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogicznych.
 6. Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzanie   oświatą.
 7. Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu bibliotekoznawstwa .
 8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 9. Oświadczenie, o niekaralności w postępowaniu karnym, postępowaniu dyscyplinarnym lub postępowaniu o ubezwłasnowolnienie.
 10. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 11. Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004  r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późniejszymi zmianami) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.).
 12. Oświadczenie, o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a  ustawy z dnia 18 października
  2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późniejszymi zmianami).
 13. Potwierdzenie złożenia oświadczenia lustracyjnego.
 14. Poświadczona kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
 15. Karta oceny pracy.
 16. Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
 17. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Uzasadnienie przystąpienia do konkursu

 

W ponad dwudziestoletniej pracy zawodowej towarzyszy mi motto: „Dobrze ucz dzieci i prowadź je własnym przykładem”. Dlatego jako nauczycielka a zarazem mieszkanka tej społeczności lokalnej zawsze miałam poczucie, że powinnam robić więcej, niż się ode mnie oczekiwało. Wielokrotnie udowadniałam, że jestem osobą odpowiedzialna i konsekwentną.

Dobro dzieci było i jest dla mnie sprawą bardzo ważną. W praktyce zawodowej, społecznej, na kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania w oświacie, zapoznałam się z zasadami i specyfiką funkcjonowania szkoły oraz współczesnymi zasadami zarządzania, metodami  i technikami racjonalnego rozwiązywania problemów pedagogicznych, personalnych i ekonomicznych, a także z problematyką prawidłowo ukierunkowanych zmian organizacyjnych i metodycznych kształcenia – dostosowanych do bieżących i perspektywicznych potrzeb ekonomicznych i społecznych, w których funkcjonuje szkoła.

Doświadczenie zawodowe, posiadane zdolności organizacyjne, a przede wszystkim własna wizja szkoły, stały się inspiracją do podjęcia decyzji o kandydowaniu na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego w Radomyśli.

Szalę decyzji przeważa fakt, że dobrze znam środowisko, problemy ale też sukcesy mieszkańców. Myślę, że jestem osoba kompetentną i gotową do przejęcia większej odpowiedzialności za sprawy oświaty. Dwukrotnie pełniłam obowiązki dyrektora tej szkoły, tym łatwiej będzie mi kontynuować, rozpoczęte przeze mnie działania. Jestem przekonana, że nabyte i utrwalone umiejętności przyczynią się do kolejnych, pozytywnych oddziaływań nie tylko na uczniów i wychowanków, ale także na kadrę pedagogiczną i pracowników niepedagogicznych.

Sądzę, że wypracowana moja koncepcja szkoły demokratycznej, samorządnej, otwartej, a jednocześnie o wysokim poziomie nauczania, w oparciu o uczniów, radę pedagogiczną i rodziców - sprawdzi się.

Obejmując stanowisko dyrektora – pragnę służyć moimi umiejętnościami rodzicom, uczniom i nauczycielom. Chcę doprowadzić do tego, aby każdy z członków szkolnej społeczności aktywnie włączał się w urzeczywistnianie wizji placówki.

 

Misja i wizja


“Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia”

 

Zespół Oświatowy w Radomyśli jest miejscem, gdzie stwarza się odpowiednie warunki do nauki. Chcemy dać szansę wszystkim dzieciom. Zarówno tym zdrowym jak i niepełnosprawnym. W naszej szkole przekazuje się  wiedzę i kształtuje umiejętności, motywuje do sumiennej pracy, rozwija zainteresowania uczniów. Szkoła pomaga rodzicom w procesie wychowania. Wspiera rozwój ucznia, troszczy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie, pokazuje jak pożytecznie spędzać wolny czas. Uwrażliwia na piękno świata, wprowadza w świat kultury i sztuki. Pielęgnuje tradycję szkolną, regionalną i narodową. Wspiera dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomaga przezwyciężać niepowodzenia szkolne. W naszych dążeniach kierujemy się dobrem ucznia, jego możliwościami i predyspozycjami. Uczymy przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych oraz wzajemnej tolerancji i akceptacji. Podążamy za wymogami współczesnej cywilizacji mając na uwadze wszechstronny rozwój osobowości ucznia.

         Zdaję sobie sprawę, że aby ten cel osiągnąć, konieczna jest zgodna i efektywna współpraca wszystkich nauczycieli, wychowawców oraz ludzi i instytucji wspomagających szkołę.

 

Charakterystyka zespołu

 

Zespół Oświatowy w Radomyśli tworzą dwie placówki: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza i Publiczne Gimnazjum.

Zespół jest placówką nowoczesną, nowatorską, przyjazną uczniom, opiekuńczą. Dąży do zaspokojenia oczekiwań dzieci i rodziców oraz chce sprzyjać indywidualnemu rozwojowi nauczycieli. Uczniowie wszechstronnie rozwijają się dzięki nowoczesnej bazie dydaktycznej, ofercie działań pozalekcyjnych pod okiem wykształconej, otwartej, ciągle się doskonalącej kadry pedagogicznej. Szkoła realizuje zajęcia metodą projektów edukacyjnych, takie jak Dzień Ziemi, Dzień Dziecka, Dzień Patrona. Cyklicznie odbywają się różnorodne konkursy szkolne i pozaszkolne. Szkoła dużą wagę przywiązuje do rozwoju sprawności fizycznej uczniów. Uczniowie uczestniczą w różnych turniejach i zawodach. W szkole działa Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Iskierka”. Szkoła stwarza też możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację różnych kół zainteresowań. Nie zapomina też o uczniach mających trudności w uczeniu się. Oferuje im zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Nad prawidłowym przebiegiem procesu wychowawczego czuwają wychowawcy. W szkole funkcjonuje świetlica, biblioteka oraz pracownia komputerowa, która pozwala na korzystanie z programów multimedialnych i z Internetu. Posiadamy tez nowocześnie wyposażone pracownie do nauki języków obcych i przedmiotów przyrodniczych.  

Dbamy o to, aby uczeń i rodzic byli ze wszech miar usatysfakcjonowani jakością i fachowością naszych działań. Chcemy, aby szkoła cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego, aby była ośrodkiem szeroko pojmowanej kultury.

 

  

 

 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU
Zespołu Oświatowego w Radomyśli

 

mgr Beata Katarzyna Wiszniewska

 

 

Radomyśl, dn. 2.06.2010

 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju
Zespołu Oświatowego w Radomyśli

 

Koncepcja opiera się na realiach szkoły – Zespołu Oświatowego w Radomyśli. Uwzględnia zasady współczesnego zarządzania instytucją. Zagadnienia związane z działalnością szkoły ujęłam w następujące działy:

 1. Kształtowanie potencjału kadrowego;
 2. Projektowanie pracy dydaktycznej (m.in. klasy integracyjne)
 3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej;
 4. Rozwiązywanie problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych;
 5. Kształtowanie pozytywnych cech charakterów uczniów;
 6. Ukazanie szkoły – jako drogi osobistych sukcesów ucznia;
 7. Kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości obywatelskiej;
 8. Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju uczniów w przyjaznym i bezpiecznym środowisku;
 9. Tworzenie dobrego klimatu szkoły, współpraca z rodzicami  i różnymi instytucjami;
 10. Rozwijanie bazy szkoły;
 11. Promocja szkoły;
 12. Nadzór pedagogiczny;
 13. Pozyskiwanie funduszy z innych źródeł.

 

 

1. Kształtowanie potencjału kadrowego:

 

 • uczestniczenie nauczycieli w szkoleniach z zakresu pracy z uczniem o specyficznych problemach edukacyjnych                         i wychowawczych;
 • sprawne funkcjonowanie zespołów przedmiotowych i samokształceniowych;
 • szkolenie i zachęcanie nauczycieli do pisania programów, i projektów;
 • zachęcanie nauczycieli do zdobywania uprawnień egzaminatorów;
 • motywowanie i wspomaganie nauczycieli do działań mających na celu zdobywanie wyższych stopni awansu zawodowego;
 • prenumerowanie czasopism i broszur specjalistycznych dla nauczycieli;
 • zapewnienie systematycznej informacji o możliwościach studiowania w różnych uczelniach kraju i na różnych kierunkach niezbędnych w szkole;
 • dążenie do zapewnienia dobrej atmosfery w gronie pedagogicznym poprzez organizację wspólnych wyjazdów i imprez integracyjnych.

2. Projektowanie pracy dydaktycznej:

 

 • modyfikacja programów edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów;
 • realizowanie i ewaluacja Programu WDN;
 • ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
 • stosowanie aktywizujących metod nauczania;
  • diagnozowanie poziomu dydaktycznego uczniów na początku i zakończeniu kolejnych etapów edukacyjnych;
  • badanie edukacyjnej wartości dodanej;
  • prowadzenie pracy dydaktycznej na wysokim poziomie wspartej zajęciami pozalekcyjnymi   i w indywidualnych przypadkach pomocą dydaktyczną studentów – wolontariuszy;
  • spełnianie przez WSO przede wszystkim roli motywacyjnej i umożliwiającej pełną prezentację możliwości każdemu uczniowi;
  • przeprowadzanie różnego rodzaju testów i egzaminów próbnych;
  • udział uczniów w konkursach przedmiotowych;
  • promocja uczniów wyróżniających się.

Organizacja klasy integracyjnej:

 

 • umożliwienie uczniom niepełnosprawnym dalszego kształcenia w placówce poprzez utworzenie klasy integracyjnej (I klasa szkoły podstawowej);
 • wyposażenie sali lekcyjnej w pomoce niezbędne dzieciom do nauki  (np. komputer);
 • pełna integracja zespołów - wszyscy uczniowie, także uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczą się i wzrastają razem;
 • zachęcania nauczycieli do zdobywania dodatkowych kwalifikacji pomocnych w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, technik integracji sensoryczno – motorycznej);
 • zatrudnienie dodatkowych specjalistów (np. logopeda, psycholog);
 • rozwijanie współpracy z poradnią pedagogiczno – psychologiczną;  
 • aktywność osób zdrowych, ich spontaniczność i wola zdobywania wiedzy mobilizują uczniów niepełnosprawnych do pracy na lekcjach i do pracy nad sobą.

3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej:

 

 • uczestnictwo nauczycieli w kursach dotyczących zastosowań komputera na lekcjach innych niż informatyka;
 • prowadzenie lekcji z różnych przedmiotów w pracowni multimedialnej z wykorzystaniem Internetu, programów multimedialnych;
 • prowadzenie strony internetowej szkoły: www.zo-radomysl.pl/;
 • publikowanie opracowań, informacji, wiadomości z życia szkoły na stronie internetowej szkoły: www.zo-radomysl.pl/
 • stworzenie możliwości wykorzystania szkolnych komputerów do tworzenia prac, projektów i prezentacji multimedialnych;
 • stworzenie możliwości doskonalenia umiejętności językowych uczniów poprzez prowadzenie korespondencji mailowej z młodzieżą z innych krajów;
 • prezentacja osiągnięć uczniów w formie prezentacji multimedialnej;
 • kompleksowe skomputeryzowanie katalogów zbiorów bibliotecznych w ramach programu MOL;
 • korzystanie z programu komputerowego do pisania świadectw i wypełniania arkuszy ocen.

4. Rozwiązywanie problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych:

 

 • zachęcanie nauczycieli do uczestniczenia w szkoleniach, kursach, seminariach z zakresu profilaktyki;
 • systematyczne prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki wychowawczej, uzależnień, zdrowotnej i innej;
 • pozyskiwanie własnych autorskich programów i scenariuszy lekcji związanych z wychowaniem i profilaktyką;
 • nawiązanie współpracy z ośrodkami, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność profilaktyczną;
 • gromadzenie literatury i materiałów audiowizualnych z zakresu profilaktyki (w bibliotece szkolnej);
 • rozpoznanie możliwości włączenia rodziców do prowadzenia zajęć z zakresu problematyki wychowawczej;
 • tworzenie i realizacja programów naprawczych;
 • prowadzenie zeszytów do korespondencji z rodzicami;
 • umożliwienie uczniom korzystanie z pomocy pedagoga i logopedy;
 • pomoc uczniom w nauce w ramach świetlicy szkolnej.

5. Kształtowanie pozytywnych cech charakterów uczniów:

 

 • zapoznanie rodziców z ofertą wychowawczą szkoły, stworzenie możliwości włączenia propozycji rodziców;
 • promowanie uczniów wyróżniających się pozytywną postawą wobec innych, aktywnością na forum klasy, szkoły, środowiska;
 • zrealizowanie w każdej klasie lekcji dotyczących problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych, chorych i starszych – kontynuacja szkolnego Wolontariatu;
 • wspieranie działalności Szkolnego Koła „Caritas”;
 • wyróżnianie uczniów potrafiących łączyć naukę z zajęciami pozalekcyjnymi i reprezentowaniem szkoły na zewnątrz;
 • stworzenie systemu wzmocnień pozytywnych  i grupy wsparcia dla uczniów potrzebujących porady, bądź interwencji wychowawczej (zespół wychowawczy)
 • budowanie zaufania między wszystkimi pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami, otwieranie się na innych, wzajemne motywowanie;
 • zachęcanie nauczycieli do rozwijania u uczniów umiejętności zachowań asertywnych;

6. Szkoła - drogą osobistych sukcesów ucznia – to:

 

 • budowanie poczucia własnej wartości ucznia i satysfakcji z osiągniętych efektów pracy w szkole;
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań, predyspozycji, talentów (prezentowanie w szkolnych gablotach sukcesów uczniów, reprezentujących szkołę w konkursach i olimpiadach; osiągnięcia uczniów znajdą się na stronie internetowej szkoły i kronice szkolnej);
 • poznawanie wartości moralnych i estetycznych, poprzez uczestnictwo w kulturze, spotkaniach  z ludźmi sukcesu, udziału  w koncertach, spotkaniach teatralnych itp.;
 • publikowanie własnych artykułów w szkolnej gazetce „Przerwa”  i w „Gminnych wieściach”, na stronie internetowej szkoły;
 • wdrażanie uczniów do samorządności ;
 • upowszechnianie wiedzy o prawach i obowiązkach ucznia, treści Konwencji Praw Dziecka;

7. Kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości obywatelskiej:

 

 • kształtowanie właściwego stosunku do symboli narodowych, rozwijanie tożsamości narodowej i regionalnej;
 • ukazywanie sylwetek wielkich Polaków, przedstawicieli najbliższego środowiska, rozwijanie postaw związanych z kulturą regionalną;
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich, postaw tolerancji wobec środowiska o innej kulturze;
 • rozwijanie tożsamości europejskiej;
 • popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o patronie szkoły – Henryku Sienkiewiczu, poprzez obchody Dnia Patrona;

 

8. Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju uczniów
w przyjaznym i bezpiecznym środowisku:

 

 

 • zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa (planowanie pracy zgodnie z przepisami BHP);
 • przeprowadzanie próbnych ewakuacji;
 • szkolenie uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 • „zielona skrzynka zaufania” – gromadzenie informacji na temat zagrożeń celem szybkiego reagowania;
 • umożliwienie uczniom zdobycie karty rowerowej i motorowerowej;

9. Tworzenie dobrego klimatu, współpraca ze środowiskiem:

 

 • rozwijanie poczucia solidarności społecznej i chęci pomagania sobie nawzajem;
 • przestrzeganie praw ucznia przez nauczycieli;
 • stworzenie działalności pozalekcyjnej szkoły zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów;
 • aktywny i świadomy współudział w budowaniu partnerstwa: rodzina – szkoła- środowisko lokalne;
 • aktywizowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły;
 • integrowanie społeczności ze środowiskiem lokalnym;
 • integracja wszystkich pracowników szkoły;
 • nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami w celu zaangażowania ich w pomocuczniom i szkole;
 • udostępnianie sali gimnastycznej młodzieży pozaszkolnej;
 • udział w dożynkach gminnych i parafialnych (m.in. wykonanie wieńca dożynkowego);
 • współpraca z Ochotnicza Strażą Pożarna w Radomyśli (m. in. pomoc w odśnieżaniu budynku szkoły)

10. Rozwijanie bazy szkoły:

 

 • dalsze wzbogacanie zasobów szkoły w pomoce dydaktyczne;
 • modernizacja pracowni komputerowej;
 • wyposażenie klas w komputer dla nauczyciela;
 • gromadzenie i wykorzystanie przez nauczycieli środków dydaktycznych wspomagających proces nauczania;
 • zakupienie kolejnych multimedialnych programów edukacyjnych;
 • wykonanie placu zabaw dla dzieci w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”;
 • adaptacja pomieszczenia na salę przeznaczoną do zajęć dodatkowych (ruchowych, rewalidacyjnych, wyrównawczych) i jej wyposażenie, w ramach programu rządowego programu „Radosna szkoła”;
 • zakup sprzętu audiowizualnego (np. rzutnika multimedialnego).

 

11.Promocja szkoły:

 

 • aktualizowanie strony internetowej szkoły;
 • rejestrowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły na fotografiach w celu wykorzystania materiałów w promocji szkoły na stronie internetowej i dokumentowanie w kronice szkolnej;
 • publikowanie opracowań oraz artykułów nauczycieli i dyrekcji szkoły;
 • uczestniczenie szkoły w imprezach kulturalnych i sportowych, prezentowanie swoich osiągnięć;
 • promowanie sukcesów wyróżniających się uczniów i nauczycieli wśród społeczności szkolnej, rodziców i w środowisku;
 • tworzenie tradycji szkoły związanej ze środowiskiem lokalnym i patronem;
 • ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności szkolnej na forum gminy i regionu;
 • Eksponowanie trofeów (dyplomów, medali, pucharów) zdobytych przez uczniów;
 • wydawanie biuletynu szkolnego podsumowującego prace i osiągnięcia uczniów.

 

12. Nadzór pedagogiczny:

 

 • Doskonalenie organizacji zarządzania szkołą przy współpracy z Radą Pedagogiczną, rodzicami i uczniami - zapewnienie skutecznych form obiegu informacji (zarządzenia, informacje, spotkania), wypracowanie nowych form sprawowania kontroli;
 • Ewaluacja regulaminów pracowniczych, informujących o stawianych wymaganiach i uprawnieniach zawodowych (ma na celu umożliwienie pracownikom dostosowania się do wymagań i osiąganie sukcesów zawodowych);
 • Zapewnienie skutecznych środków uzyskiwania informacji i łączności wewnątrz i na zewnątrz szkoły;
 • Opracowanie skutecznych form zbierania i analizowania danych o uczniach i zjawiskach szkolnych, udostępnienie wyników pracownikom szkoły.

 

13. Pozyskiwanie funduszy z innych źródeł:

 

 • zachęcanie rodziców do regularnych wpłat na komitet rodzicielski (możliwość wykonywania prac na rzecz szkoły zamiast wpłat pieniężnych);
 • zachęcanie rodziców i pracowników szkoły do dodatkowych prac na rzecz szkoły (malowanie ogrodzenia wokół szkoły, drobne remonty i naprawy, malowanie sal) 
 • zdobywanie dodatkowych środków na zajęcia pozalekcyjne poprzez realizację projektów finansowanych  przez Unię Europejską;
 • zdobywanie dodatkowych środków na utworzenie punktu przedszkolnego poprzez realizację projektów finansowanych  przez Unię Europejską;
 • założenie stowarzyszenia działającego na rzecz szkoły;
 • pozyskiwanie funduszy z PEFRON (poprawa funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych);
 • zdobycie środków na zagospodarowanie terenu wokół szkoły;
 • zagospodarowanie zysków z działalności spółdzielni uczniowskiej, działalności Caritas
 • pozyskiwanie funduszy na zakup książek do biblioteki szkolnej;

Realizacja koncepcji

 

Jako dyrektor szkoły zamierzam:

 • dbać o dobrą opinię szkoły w środowisku lokalnym i poza nim, czyli tak kierować szkołą, by mówiło się o niej dobrze;
 • zadbać o to, by szkoła wyróżniała się w środowisku , dobrze współpracowała z innymi placówkami, a nie rywalizowała z nimi;
 • dbać o estetykę otoczenia oraz wygląd zewnętrzny i wewnętrzny szkoły;
 • utrwalać w świadomości rodziców i uczniów dobre informacje o szkole;
 • sukcesywnie zmieniać formy promocji szkoły i uaktualniać je, dostosowując do nowo powstających potrzeb, do nowej sytuacji;
 • dbać o bezpieczeństwo, zdrowie i higienę pracy uczniów i personelu szkoły;
 • utrzymywać w pełnej sprawności technicznej bazę szkoły i jej zaplecze logistyczne;
 • dbać o finanse szkoły poprzez racjonalne wykorzystywanie środków;
 • systematycznie pozyskiwać dotacje unijne.

Mam pełną świadomość tego, że ujęte w mojej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły zamierzenia, uwagi i pomysły nie wyczerpują tematyki żadnego z wymienionych działań. Pragnęłam jedynie zasygnalizować własne przemyślenia, z którymi, jako kandydatka na stanowisko dyrektora szkoły, chciałam się podzielić. Wierzę, że zostaną one ocenione jako realistyczne, a co najważniejsze, przydatne w codziennej pracy.  Chciałabym podkreślić również, że wszystko, co zawarłam  w mojej koncepcji, wynika z moich wieloletnich obserwacji, doświadczeń oraz dostępnej mi wiedzy.

Liczę na życzliwą pomoc organu nadzoru i prowadzącego, grona pedagogicznego, związków zawodowych, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych prawidłowym działaniem placówki. Wierzę, że przyczynię się w ten sposób do dalszego rozwoju Zespołu Oświatowego w Radomyśli.

                                                                                    Dziękuję

Brak wydarzeń w kalendarzu
Lipiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Login Form

My na mapie