Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody, nie gwarantujemy pełnej funkcjonalności strony
WDN

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli WDN ma na celu:

 

 • opracowanie przez Radę Pedagogiczną doskonalenia kadry uwzględniając aktualne potrzeby programowe szkoły,
 • podwyższanie posiadanych przez nauczycieli kwalifikacji poprzez organizację w Radzie Pedagogicznej grup zadaniowych i przedmiotowych, a także tworzenie warunków i atmosfery sprzyjających uczeniu się,
 • integracji nauczycieli w ramach zespołów przedmiotowych i Rady Pedagogicznej w wyniku spotkań, pracy w grupach, itp.,
 • wypracowanie wspólnych rozwiązań problemów wychowawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 • dążenie do zgodności celów, treści, metod i form nauczania, w ramach zespołów między przedmiotowych, poprzez organizację spotkań i szkoleń nauczycieli, współpracę z doradcami metodycznymi i organizowanie spotkań warsztatowych. Założenia WDN:

 

 • WDN jest aktywnym podejściem nauczycieli do rozwiązywania istniejących w szkole problemów i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych w takim zakresie, aby umieć im "stawić czoła".
 • Wymaga od nauczycieli (całej społeczności szkolnej) poczucia autonomii i zrozumienia, że odpowiedzialność za funkcjonowanie szkoły spoczywa w ich rękach.
 • Preferuje dialog i akcentuje zespołowe uczenie się, w którym ważny jest nie tylko efekt, ale i sam proces zmiany osób biorących w nim udział.
 • Jest jednym z wielu podejść do doskonalenia nauczycieli, które- jeśli umiejętnie wykorzystane- mogą i powinny wzajemnie się uzupełniać oraz wzbogacać.
 • Ma charakter ciągły i nie jest ograniczony w czasie. Trwa dopóty, dopóki szkoła nie rozwiąże swoich problemów. Po rozwiązaniu jednego lub kilku wybranych problemów następuje sformułowanie kolejnych poprzez diagnozę istniejącego stanu albo w efekcie zmiany wizji rozwoju i procedura WDN zostaje powtórzona. Tym samym WDN nie kończy się nigdy.
 • Ograniczanie go do doskonalenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w szkole i w ramach rady pedagogicznej może powodować "kiszenie się we własnym sosie". WDN nie wyklucza doskonalenia nauczycieli poza murami szkoły lub w szkole, ale z udziałem innych osób: moderatorów, edukatorów, trenerów, czy ekspertów, a także we współdziałaniu z nauczycielami innych placówek.
 • Jeśli szkoła nie jest w stanie sama poradzić sobie tak z organizacją WDN, jak i rozwiązaniem problemów wyłonionych w jego toku powinna skorzystać z pomocy.
 • Następstwem doskonalenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli powinna być zmiana praktyki szkolnej. Jest to miarą efektywności WDN.
 • Jeśli nauczyciele będą wykazywali ustawiczne zainteresowanie doskonaleniem swojej pracy, autorefleksją, gotowością do współdziałania w zespole i dążeniem do ciągłej odnowy całej organizacji, wówczas WDN ma szansę stać się strategią rozwoju szkół.
 • Ponadto, jeśli prawidłowo zorganizowany może wspierać inne procesy zachodzące w szkole, np. proces humanizacji i demokratyzacji jej życia oraz przyczyniać się do podnoszenia poziomu ogólnej kultury konkretnej placówki
CELE WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

 

 • wspieranie demokracji i humanizacji życia szkolnego
 • powrót do wzoru i wartości, do głównych tez i myśli pedagogicznych
 • wspieranie posiadanych, aktualizacja i poprawa już uzyskanych kwalifikacji
 • refleksja nad procesami uczenia się i zmiana rzeczywistości szkolnej
 • poprawa komunikacji i współpracy w radzie pedagogicznej
 • konkretyzacja zadań dydaktycznych i wychowawczych w praktyce
 • opracowanie koncepcji kształcenia i wychowania w danej szkole (pedagogiczna koncepcja /profil szkoły)
 • pokonanie szkolnych / wychowawczych problemów i trudności
 • konstruktywne radzenie sobie z normami i wartościami, subiektywnymi teoriami i obciążeniami w pracy
 • koordynacja pracy wychowawczej i procesu dydaktycznego
 • Celowe tworzenie bogatego życia szkolnego W urzeczywistnianiu celów i realizacji zadań ważne jest, aby istniała zgodność co do celów, treści, tematów, metod, środków i materiałów
 • uwzględnić daną sytuację w miejscu pracy
 • uznać dobrowolność w określaniu zadań w radzie pedagogicznej czy w części rady
 • istniała kontynuacja i długofalowość współpracy w radzie pedagogicznej
 • podjąć decyzję dotyczącą udziału instytucji doskonalenia i zewnętrznych doradców w procesie WDN


Formy:

 

 • warsztaty
 • konferencja pedagogiczna
 • diagnoza wybranych obszarów
 • ewaluacja

 

Metody:

 

 • Metody wspierające pracę nad zagadnieniami merytorycznymi (burza mózgów, debata, studium przypadku, prowokacje myślowe)
 • Metody organizowania pracy w grupie (wizualizacja celów i treści zajęć, diagnoza potrzeb uczestników).
 • Metody przydatne do tworzenia dobrego klimatu pracy (łańcuch skojarzeń, wizualizacja, autorefleksja).Obszary tematyczne WDN:

 

I. Nauczanie (efektywne metody nauczania i uczenia się).
II. Doskonalenie zawodowe nauczycieli (organizacja pracy, komunikacja, awans zawodowy).
III. Praca Rady Pedagogicznej
IV. Program Wychowawczy Szkoły
V. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
VI. Nadzór pedagogiczny
VII. Współpraca z rodzicami - rodzice w szkole.
VIII. Ewaluacja
CZYNNIKI UŁATWIAJĄCE POWODZENIE WDN

 

 • Inicjatywa musi wyjść od rady pedagogicznej. Może być poparta impulsami z zewnątrz, ale nie powinna być zarządzona odgórnie.
 • WDN wychodzi od problemów życia codziennego i potrzeb uczestników doskonalenia.
 • Ponieważ cała rada pedagogiczna nie jest w stanie działać równocześnie, powinny tworzyć się grupy robocze i grupa koordynująca. W skład grup powinni wchodzić przedstawiciele różnych opcji.
 • WDN nie może być realizowane bez udziału dyrektora szkoły.
 • W przeciwieństwie do codziennych form współpracy wewnątrzszkolnej WDN ma strukturę opierającą się na kryteriach dydaktyki doskonalenia, tzn. muszą być określone cele, treści i tematy, metody i sposoby mierzenia efektów.
 • Nauczyciele formułują na początku cele, które często nie są adekwatne do rzeczywistych potrzeb. Dla określenia realnych potrzeb należy dokonać samo badania pracy szkoły, czyli samooceny polegającej na porównaniu stanu oczekiwanego ze stanem aktualnym. Na tej podstawie można sformułować cele działania.
 • WDN musi opierać się na wiążącym planie działania. WDN oparte na zamierzeniach bez pokrycia jest skazane na niepowodzenie.
 • WDN powinno być ukierunkowane na konkretny produkt i widoczne konsekwencje działań.
 • Proces WDN powinien być realizowany przy pomocy własnych środków. Mogą tu być pomocni doradcy z zewnątrz, jeżeli szkoła nie dysponuje fachowcami w swojej szkole.
 • 1WDN nie powinno być moderowane przez pojedyncze osoby, lecz przez zespól moderatorów ze względu na to, że jest to proces skomplikowany.
 • WDN nie może być planowane z dnia na dzień. WDN wymaga czasu.
 • Nie zawsze trzeba rozpoczynać wszystko od początku. Warto wykorzystać dobre doświadczenia z innych form.
 • WDN ma większe szanse powodzenia, jeżeli jest wspierane przez nadzór pedagogiczny.
 • Konieczne jest również zagwarantowanie ram prawnych, które dawałyby szanse doskonalenia wewnątrzszkolnego.
Brak wydarzeń w kalendarzu
Czerwiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Login Form

My na mapie