Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody, nie gwarantujemy pełnej funkcjonalności strony
Projekt gimnazjalny

 

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. – zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz. 1046) – uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

Projekt edukacyjny obejmuje następujące działania, które ma realizować zespół uczniów pod opieką nauczyciela:

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
c) wykonanie zaplanowanych działań;
d) publiczne przedstawienie rezultatów.

Udział ucznia w pracach projektowych będzie miał wpływ na ocenę zachowania, a informacja
o tym udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia szkoły.

                               
                                        Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Publicznym Gimnazjum w Radomyśli

 

1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.

2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych,
które mogą mieć charakter; przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, a czas ich powinien wynosić od 8 tygodni do 6 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu.

3. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora gimnazjum, którego zadaniem jest:

a) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, jej przedstawienie dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole;
b) monitorowanie stanu realizacji projektów;
c) upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów;
d) organizację publicznej prezentacji projektów;
e) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

4. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:

a) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań
uczniów i treści podstawy programowej;
b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie
podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe;
c) opracowanie karty projektu i innych dokumentów (kontrakt dla uczniów, arkusz oceny projektu, kryteria oceny projektu) o ile taka potrzeba zachodzi;
d) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt;
e) monitorowanie jego realizacji;
f) ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.

5. Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.

6. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:

a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;
b) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:
• wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,
• monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt
z opiekunem zespołu,
• przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom;
c) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;
d) dokonywanie zapisów dotyczących realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

7. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących 3–6 osób

8. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się
poprzez dobór samodzielny uczniów

9. Zadania zespołu określa kontrakt zawarty z opiekunem.

10. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.

11. Uczniowie wybierają temat projektu do 30 września roku szkolnego, w którym realizowany jest projekt

12. Tematyka projektów wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów planowanego zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów oraz ze wskazaniem opiekuna (opiekunów) projektu jest zgłaszana do koordynatora przez opiekuna projektu.

13. Tematyka planowanych do realizacji projektów, zawierająca informacje, o której mowa w pkt 3a, jest przedstawiana przez koordynatora dyrektorowi gimnazjum nie później niż do 15 października danego roku.

14. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum.

15. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu lub dyrektorem szkoły.

16. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile
nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.

17. Końcowa ocena udziału ucznia w realizacji projektu może mieć formę opisową, może być także wyrażona stopniem szkolnym. Forma i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem.

18. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami
ustalonymi w statucie szkoły.

19. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać kartę projektu, arkusze
samooceny, kontrakt z uczniami, arkusz oceny projektu i inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.

20. Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

21. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze
projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.


22. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość złożenia do Dyrektora szkoły wniosku, będącego podstawą decyzji w sprawie zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. Wniosek ten składać można najpóźniej do 20 października roku szkolnego, w którym realizowany jest projekt.

23. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (nauczanie indywidualne, upośledzenie w stopniu lekkim, upośledzenie w stopniu umiarkowanym, fobia społeczna) uniemożliwiającym uczniowi udziału w realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy i rodzica (prawnego opiekuna) może zwolnić ucznia z realizacji projektu. 

Brak wydarzeń w kalendarzu
Lipiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Login Form

My na mapie