Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody, nie gwarantujemy pełnej funkcjonalności strony
Młodzi, odwagi!

 

Realizowany od roku szkolnego 2012/2013

 

Akcja Młodzi Odwagi! to ogólnopolska kampania wspierana przez dziennikarzy, publicystów oraz specjalistów, zajmujących się zdrowym stylem życia. 

 

Zadania szkół:

1/ podpisanie Manifestu zdrowego trybu życia;

2/ realizacja działań edukacyjnych proponowanych przez CEO w ramach akcji (np. lekcje, warsztaty, spotkania/warsztaty dla rodziców) upowszechniających zdrowy styl życia;

3/ organizacja kampanii i projektów na rzecz „zdrowszych” sklepików szkolnych oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży.

 

Szczególną rolę w  programie mają wychowawcy i nauczyciele wychowania fizycznego

 

 

MANIFEST ZDROWIA !!!
 

REGULAMIN PROGRAMU „MŁODZI ODWAGI!”

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Młodzi Odwagi! zwanym dalej w treści regulaminu Programem.

2. Program Młodzi Odwagi! rozpoczyna się 1 września 2012 r. i kończy się 30 czerwca 2013 r.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

 

§2 ORGANIZATORZY

 

1. Program Młodzi Odwagi! (zwany dalej Programem) jest częścią akcji Młodzi Odwagi! prowadzonej przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, oraz Agorę S.A, wydawcę Gazety Wyborczej z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (zwanych dalej Organizatorami).

2. Program jest finansowany z darowizny Fundacji Agora z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 210120.

 

§3 ODBIORCY I ZASIĘG PROGRAMU

 

1. Program jest skierowany do uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

2. Program ma zasięg ogólnopolski.

 

§4 ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

 

1. Nauczyciel lub dyrektor zobowiązany jest zarejestrować szkołę w Programie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej programu pod adresem www.ceo.org.pl/odwagi i wysłanie go zgodnie z instrukcją tam zamieszczoną.

3. Nauczyciel lub dyrektor zgłaszający zespół podaje w formularzu zgłoszeniowym swoje dane: imię, nazwisko, nazwę, adres i REGON szkoły, kontakt mailowy, telefoniczny do siebie i do szkoły, a także liczbę uczniów biorących udział w Programie.

4. W ciągu 10 dni roboczych nauczyciel zgłaszający szkołę otrzyma mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, co jest jednoznaczne potwierdzeniem uczestnictwa w programie, bądź informację o niezakwalifikowaniu się do programu.

5. W każdej szkole może zarejestrować się dowolną liczba nauczycieli, jednak zobowiązani są oni do wzajemnej współpracy w ramach Programu.

6. Jeden nauczyciel może zgłosić dowolną liczbę uczniów lub zespołów uczniowskich.

7. Zespół uczniowski składa się przynajmniej z 3 uczniów.

8. Jeśli nauczyciel pracuje równolegle w więcej niż jednej szkole, każda szkoła musi zostać zarejestrowana osobno.

9. Liczba miejsc w Programie nie jest ograniczona. Rekrutacja trwa do 15 stycznia 2013 r.

 

§5 ZASADY UCZESTNICTWA

 

1. Uczestnictwo szkół w Programie jest dobrowolne.

2. Uczestnictwo szkół w Programie jest bezpłatne.

3. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania terminów realizacji zadań stosownie do terminarza programu. W przeciwnym wypadku CEO ma możliwość skreślenia ich z listy uczestników Programu.

4. Uczestnictwo w Programie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

5. Każdy nauczyciel odpowiada za zrealizowanie przynajmniej dwóch zadań z uczniami, którymi się opiekuje w ramach Programu. Zadania te może (ale nie musi) wybrać z puli proponowanej przez CEO.

7. Uczestnicy programu zobowiązani są do nadesłania na adres mailowy koordynatora Programu relacji z działań zrealizowanych w szkole podczas Programu (w terminie do dnia 15 czerwca 2013 roku).

 

§6 ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

 

1. Każdy uczeń, który będzie brał udział w realizacji zadań, o których mowa w §5 pkt. 5, otrzyma dyplom uczestnictwa w Programie.

 

§3 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

1. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Programu.

2. O ile nie jest to stwierdzone inaczej, prawa do pomocniczych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Programu opracowanych przez CEO w ramach realizacji Programu przysługują CEO.

3. Wszelkie utwory powstałe w trakcie prowadzenia Programu i rozpowszechnione przez CEO, o ile nie zostało to stwierdzone inaczej, można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. CEO nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu.

4. Wykorzystanie utworów i materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody CEO.

5. Z chwilą nadesłania przez Uczestników programu do CEO utworów: zdjęcia, grafiki, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, Uczestnik udziela CEO nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji do korzystania z utworu na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu osobom trzecim, w zakresie następujących pól eksploatacji:

  • utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów ­ wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, ­ wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
  • rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, nadawania drogą przewodową i bezprzewodową, wystawiania, odtwarzania, reemitowania, publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, oraz w zakresie praw pokrewnych, z zastrzeżeniem między innymi obowiązku ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania.

7. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, w tym sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy osobą trzecią a autorem zamówionego dzieła.

8. Z chwilą nadesłania do CEO przez Uczestników Programu utworów: zdjęć, grafiki, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych lub innych materiałów edukacyjnych, dochodzi do przeniesienia na CEO własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę, w jakiej został dostarczony.

9. Uczestnik przystępujący do Programu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W sytuacji zgłoszenia roszczeń odnośnie naruszenia prawa do wizerunku i praw autorskich osób trzecich przez Uczestnika przystępującego do Programu, jest on zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia CEO o zgłoszeniu roszczeń oraz do ponoszenia odpowiedzialności regresowej wobec CEO za wszelkie szkody wynikające z tych naruszeń.

10. W wypadku nadesłania przez Uczestnika materiałów, co do których wystąpi podejrzenie naruszenia prawa autorskiego (np. plagiat), jego udział w programie zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia przez koordynatora tego naruszenia.

 

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.

3. Uczestnik Programu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

4. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych udostępnianych podczas realizacji programu w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.

5. Uczestnik Programu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez CEO swych danych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły w której pracuje, w przypadku wykorzystania materiałów nadesłanych przez Uczestnika na polach eksploatacji zgodnie z § 3 ust. 5 niniejszego regulaminu.

6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

7. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.

Brak wydarzeń w kalendarzu
Lipiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Login Form

My na mapie