Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody, nie gwarantujemy pełnej funkcjonalności strony
Poczytaj mi przyjacielu

 

 Realizowany od  roku szkolnego  2012/2013


W ramach programu młodzi wolontariusze z naszej szkoły  przygotowują regularne spotkania czytelnicze dla młodszych kolegów i koleżanek z zerówki i nauczania zintegrowanego. Wspólne czytanie książek przygodowych, wierszy, bajek, baśni to nie wszystko! Po lekturze uczestnicy razem się bawią, rysują, tańczą, śpiewają, przygotowują inscenizacje teatralne.

Częstotliwość spotkań uzależniona jest od czasu, jakim dysponują wolontariusze, jednak jest to nie mniej niż dwa - trzy razy w tygodniu. Spotkania czytelnicze odbywają się w zerówce  lub na świetlicy.

Dzięki uczestnictwu w programie młodzi ludzie mają okazję, często po raz pierwszy, zetknąć się z wolontariatem, kontakt z młodszymi uczy ich budowania więzi, a publiczne wystąpienia pozwalają zyskać więcej pewności siebie.

Czytając dzieciom nasi uczniowie zaspokajają  potrzebę akceptacji społecznej oraz zyskują uznanie od swoich słuchaczy.  Poczucie sukcesu dodaje uczniom wiary w siebie, a niektórzy może odkryją w sobie talent pedagogiczny i aktorski.

Oprócz tego kontakt z młodszymi dziećmi rozwija odpowiedzialność i cierpliwość, buduje poczucie wartości, pomaga pokonać nieśmiałość, pozwala zdobyć doświadczenie w pracy na rzecz innych, ale przede wszystkim przynosi dużo radości.

Cele tego Projektu:

 - rozwijanie wyobraźni, pamięci, pomysłowości u dzieci

 - wzbudzanie  w nich ciekawości świata i uczenie wartości moralnych.

 - budowanie  emocjonalnych więzi między czytającymi a słuchającymi dziećmi: młodzi „lektorzy” stają się dla nich przewodnikami i często przyjaciółmi

- kształtowanie  nawyków czytania książek i promowania czytelnictwa wśród młodych. 

 

 

Regulamin programu edukacyjnego Poczytaj mi, przyjacielu

 

§1POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Poczytaj mi, przyjacielu - zwanym dalej w treści regulaminu programem.

2. Podmiotem prowadzącym i realizującym program jest Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, zwane dalej CEO.

3. Uczestnikiem programu jest szkoła lub inna placówka oświatowa/kulturalna, reprezentowana przez nauczyciela lub opiekuna.

4. Zgłoszenia do programu dokonuje nauczyciel z danej szkoły lub opiekun z innej placówki. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, nauczyciel lub opiekun przekaże organizatorowi programu dane uczestników (imię i nazwisko). Na udostępnienie tych danych nauczyciel/opiekun powinien wcześniej uzyskać pisemną zgodę rodziców uczestników projektu.

5. Uczestnicy programu zobowiązani są zarejestrować się w programie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej programu pod adresem: http://www.ceo.org.pl/pl/poczytaj/form/rejestracja-do-poczytaj-mi-przyja....

6. W ciągu 7 dni uczestnicy otrzymają mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, co jest potwierdzeniem uczestnictwa w programie. Brak mailowego potwierdzenia oznacza, iż wystąpiły problemy techniczne podczas rejestracji internetowej szkoły i wówczas należy zgłosić problem koordynatorowi programu.

7. Organizator programu zastrzega sobie prawo do zamknięcia rekrutacji po terminie 30 września 2012.

8. Uczestnicy programu są zobowiązani przesyłać sprawozdania z działań zrealizowanych podczas programu na adres poczty elektronicznej koordynatorki programu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z częstotliwością podaną w formularzu rejestracyjnym.

9. W przypadku braku możliwości wywiązania się przez nauczyciela lub opiekuna ze zobowiązań, o których mowa w regulaminie we wskazanych terminach ze względów losowych, jest on zobowiązany przed ich upływem poinformować o tym koordynatora programu i wnosić o przedłużenie terminu. W przeciwnym razie brak działania ze strony nauczyciela/opiekuna traktowany będzie jako rezygnacja z udziału w programie.

10. Nauczyciel lub opiekun oraz wskazani w formularzu inni opiekunowie są jedynymi osobami, z którymi koordynator programu dokonuje wiążących ustaleń w związku z uczestnictwem w programie oraz we wszelkich wydarzeniach i działaniach przewidzianych w jego harmonogramie.

11. Uczestnicy wyrażają zgodę, by ich relacje, sprawozdania były wykorzystywane w celach dydaktycznych, statystycznych oraz promocyjnych przez CEO.

12. Po zakończeniu programu nauczyciele/opiekunowie otrzymują zaświadczenia imienne oraz zaświadczenia dla szkół. Na prośbę nauczyciela/opiekuna koordynator może wysłać drogą elektroniczną zaświadczenia dla uczniów in blanco.

13. Udział w programie jest bezpłatny.

14. Każdy uczestnik programu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

15. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

 

§2 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

1. Prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych w trakcie prowadzenia programu i opracowanych na zamówienie CEO podczas realizacji programu posiada CEO.

2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach programu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych programu.
3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia programu i upublicznione przez CEO można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. CEO nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia programu, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym

4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia programu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody CEO.
5. Z chwilą nadesłania przez uczestników programu do CEO utworów: zdjęcia, grafiki, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, na CEO przechodzą nieodpłatnie autorskie (niewyłączne) prawa majątkowe do utworu
5.1 utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;

5.2 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego CEO, artykułu prasowego; oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy) powoduje przeniesienie na CEO własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę w jakiej został dostarczony.

6. Uczestnik przystępujący do programu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.
7. W wypadku nadesłania przez uczestnika materiałów, co do których wystąpi podejrzenie naruszenia prawa ochrony własności intelektualnej (np. plagiat), jego udział w programie zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji przez koordynatora.

 

§3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji programu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.

3. Uczestnik programu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

4. Uczestnik programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swych danych osobowych udostępnianych podczas realizacji programu w celach komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.

5. Uczestnik programu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez CEO swych danych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły w której pracuje, w przypadku wykorzystania materiałów nadesłanych przez uczestnika na polach eksploatacji zgodnie z § 2 ust. 5 niniejszego regulaminu.

6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

7. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w programie.

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: uwagi do regulaminu programu Poczytaj mi, przyjacielu

2. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej programu.

Brak wydarzeń w kalendarzu
Czerwiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Login Form

My na mapie